Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Wed 25 November 2015
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Amauris ochlea £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes cithaeron £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes lasti £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes protoclea £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes varanes £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Euphaedra neophron £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Euxanthe wakefieldi £ 2.30 € 2.88 $ 3.57
Graphium antheus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Junonia oenone £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Papilio constantinus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio dardanus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio demodocus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio nireus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Salamis parhassus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Amathusia phidippus £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Cethosia cyane £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Danaus genuita £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Dolpha evelina £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Euthalia dunya £ 1.35 € 1.69 $ 2.09
Euthalia monina £ 1.35 € 1.69 $ 2.09
Kallima albofasciata £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Kallima inachus £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Lexias dirtea £ 1.35 € 1.69 $ 2.09
Mycalesis sp £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
Papilio memnon £ 1.25 € 1.56 $ 1.94
Papilio nephelus £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Papilio paris £ 2.40 € 3.00 $ 3.72
Parthenos sylvia violaceae £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
Precis almana £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Precis iphita £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
Tanacia flora £ 1.35 € 1.69 $ 2.09
Tanacia julii £ 1.35 € 1.69 $ 2.09
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea nobilis £ 2.25 € 2.81 $ 3.49
Anartia amathea £ 1.40 € 1.75 $ 2.17
Archaeoprepona demophon £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Battus belus £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Biblis hyperia £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Caligo memnon £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Catonephele numilia £ 1.75 € 2.19 $ 2.71
Colobura dirce £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Dione juno £ 1.50 € 1.88 $ 2.33
Eraphanis polyxena £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Hamadryas februa £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Heliconius antiochus £ 2.05 € 2.56 $ 3.18
Heliconius charitonius £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Heliconius doris £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Heliconius melpomene £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Lycorea cleobaea £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Morpho achilles £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Morpho peleides £ 2.40 € 3.00 $ 3.72
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 2.75 $ 3.41
Morpho polyphemus £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Myscelia cyaniris £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Myscelia ethusa £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Papilio androgeus £ 2.65 € 3.31 $ 4.11
Papilio cresphontes £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Papilio erostratus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio garamas £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Papilio torquatus £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Parides arcas £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Prepona omphale £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Siproeta epaphus £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Siproeta stelenes £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Tithoria harmonia £ 1.40 € 1.75 $ 2.17
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Cethosia biblis £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Danaus chrysippus £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Doleschallia bisaltide £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Graphium agamemnon £ 0.60 € 0.75 $ 0.93
Hebomoia glaucippe £ 0.85 € 1.06 $ 1.32
Hypolimnas bolina £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Idea leuconoe £ 0.60 € 0.75 $ 0.93
Papilio lowi £ 1.05 € 1.31 $ 1.63
Papilio polytes £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Papilio rumanzovia £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
Parthenos sylvia sylvia £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Samia cynthia £ 1.10 € 1.38 $ 1.71
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Neo-tropical mix £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Philippine Mix £ 0.65 € 0.81 $ 1.01
Standard World Mix £ 0.90 € 1.13 $ 1.40
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.75 $ 2.17